Welkom op de site van de Stichting Perinatale Registratie Nederland!

De Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) is een samenwerking van vier beroepsorganisaties in Nederland die zich bezighouden met de perinatale zorg: de zorg rondom geboorte.

Dat zijn: de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen, de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de NvK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde).

Zowel in het Bestuur als in de Privacy Commissie en Deelnemersraad, heeft een evenredige vertegenwoordiging van de vier betrokken beroepsgroepen zitting. De Stichting Perinatale Registratie Nederland is opgericht in oktober 2001.

De vier beroepsgroepen hebben ieder een eigen deelregistratie: de LVR-1 (eerste lijn: verloskundigen), LVR-2 (tweede lijn: gynaecologen), LVR-h (huisartsen) en de LNR (kinderartsen/neonatologen). Deze vier deelregistraties vormen gezamenlijk één nieuwe registratie, de Perinatale Registratie.

Er bestaat binnen de Nederlandse verloskunde een duidelijke taakverdeling tussen de eerstelijns verloskundige zorg en de tweedelijns verloskundige zorg, gebaseerd op de scheidslijn tussen fysiologie en pathologie. De verloskundige en de huisarts in de eerste lijn begeleiden de gezonde zwangerschap en richten zich op de preventie en de selectie van pathologie. Uitgangspunt hierbij is dat zwangerschap, bevalling en kraambed in principe fysiologische gebeurtenissen zijn.

Wanneer gedurende de zwangerschap, tijdens de baring of in het kraambed risico’s worden vastgesteld, consulteert de verloskundige of de huisarts de specialist in de tweede lijn. Na afweging van de risico’s wordt bepaald of overdracht van zorg naar de tweede lijn wenselijk of noodzakelijk is.

Doel van de perinatale registratie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Een kwalitatief hoogstaande, eenduidige en toegankelijke registratie is onmisbaar voor het directe zorgproces.

Om inzage in te geven in het perinatale zorgproces en de uitkomsten van deze zorg worden de volgende producten gegenereerd:

  • Jaarboeken “Perinatale Zorg in Nederland” gebaseerd op de gekoppelde data (meest recent: 2013)
  • Een interactieve webapplicatie, PRNinsight, waarmee zorgverleners hun eigen gegevens kunnen spiegelen aan o.a. landelijk
  • Trendrapportages over Perinatale Zorg in Nederland, Grote Lijnen 1999-2012 meest recent
  • Gegevensverstrekkingen op individuele verzoeken voor wetenschappelijk onderzoek
  • Rapportages over gespecialiseerde onderwerpen zoals congenitale afwijkingen, thuisbevallingen en koppelingen.
  • Referentiecurven voor geboortegewicht
  • Landelijke cijfers voor beleidsinformatie ten behoeve van o.a. het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars
  • Nederlandse cijfers voor Europese/internationale vergelijkingen (waaronder Peristat)

Vanuit de Perinatale Registratie Nederland vindt samenwerking plaats met verschillende nationale en internationale organisaties, zoals: DT Healthcare Solutions; AMC afdeling Klinische Informatiekunde; LUMC afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica; TNO, Kwaliteit van Leven; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne RIVM; College voor zorgverzekeringen CVZ; Ministerie van VWS; Ziektekostenverzekeraars Nederland ZN; Centraal Bureau voor de Statistiek CBS; EURO-PERISTAT III project.